پرآور قاسم

پرآور قاسم

شهید: قاسم پرآور فرزند: اسماعیل متولد: 1335 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1359/10/18 محل شهادت: سوسنگرد محل دفن: کازرون،گلستان شهدا  

پویان قنبر

پویان قنبر

شهید: قنبر پویان فرزند: ماشاءالله متولد: 1335 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1359/10/15 محل شهادت: سوسنگرد محل دفن: کازرون گلستان شهدا  

پیروان عبدالرسول

پیروان عبدالرسول

  شهید: عبدالرسول پیروان فرزند: رمضان متولد: 1343/05/01 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1363/12/25 محل شهادت: شرق دجله محل دفن: کازرون بهشت زهرا  

پیروان محسن

پیروان محسن

شهید: محسن پیروان فرزند: عباس متولد: 1344/06/15 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1362/01/12 محل شهادت: فکه محل دفن: کازرون بهشت زهرا  

پدیدار سردار

پدیدار سردار

شهید: سردار پدیدار فرزند: فتح الله  متولد: 1346/06/31 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1361/08/22 محل شهادت: عین خوش محل دفن: کازرون بهشت زهرا    

پیروان شکرالله

پیروان شکرالله

شهید: شکرالله پیروان فرزند: لطف الله  متولد: 1338/06/01 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1361/01/02 محل شهادت: عین خوش محل دفن: کازرون بهشت زهرا  

پیرویان فرشید(محمد)

پیرویان فرشید(محمد)

طلبه شهید: فرشید(محمد) پیرویان فرزند: محمدحسین متولد: 1345 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1362/01/22 محل شهادت: شمال فکه محل دفن: کازرون بهشت زهرا

پیرویان علی اکبر

پیرویان علی اکبر

سردار شهید: دکتر علی اكبر پیرویان فرزند: محمدحسین متولد: 1338 محل تولد: كازرون تاریخ شهادت: 1359/08/28 محل شهادت: سوسنگرد محل دفن: کازرون بهشت زهرا