پیرویان فرشید(محمد)

پیرویان فرشید(محمد)

طلبه شهید: فرشید(محمد) پیرویان

فرزند: محمدحسین

متولد: 1345

محل تولد: کازرون

تاریخ شهادت: 1362/01/22

محل شهادت: شمال فکه

محل دفن: کازرون بهشت زهرا