پیرویان علی اکبر

پیرویان علی اکبر

سردار شهید: دکتر علی اكبر پیرویان

فرزند: محمدحسین

متولد: 1338

محل تولد: كازرون

تاریخ شهادت: 1359/08/28

محل شهادت: سوسنگرد

محل دفن: کازرون بهشت زهرا