پیروان عبدالرسول

پیروان عبدالرسول

  شهید: عبدالرسول پیروان

فرزند: رمضان

متولد: 1343/05/01

محل تولد: کازرون

تاریخ شهادت: 1363/12/25

محل شهادت: شرق دجله

محل دفن: کازرون بهشت زهرا