پدیدار سردار

پدیدار سردار

شهید: سردار پدیدار

فرزند: فتح الله

 متولد: 1346/06/31

محل تولد: کازرون

تاریخ شهادت: 1361/08/22

محل شهادت: عین خوش

محل دفن: کازرون بهشت زهرا