مقررات پس از بازنشستگی‌ ایثارگران(۳)

13931359 photoshohadayekazeroonهیأت عالی گزینش در استعلامی از معاونت حقوقی رئیس جمهور درباره به کارگیری ایثارگران بازنشسته تا ۳۵ سال اعلام می‌دارد : « با توجه به اینکه در موارد استثناء ( ازجمله برای ایثارگران ) سن یا سابقه خدمت خاصی منظور نشده است لذا خدمت‌ پذیری ایثارگران بازنشسته ازجمله ایثارگرانی که در مشاغل تخصصی اشتغال به خدمت دارند در دستگاه‌های موضوع این بند (بند ب ماده 65 قانون برنامه پنجم) با هر میزان سابقه خدمت که براساس مقررات ذی‌ربط، بازنشسته شده باشند با رعایت مقررات مربوط امکان‌پذیر است.

 

شهدای کازرون، یوسف مجتهد – طبیعی است که عدم لغو ماده(41)قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و نیز ماده(95) قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر به مواردی است که در بند (ب) ماده(65) حکمی لحاظ نشده است و علی‌الاصول استثنا شدن مواد یاد شده برای امکان به کارگیری دیگر افراد بازنشسته با رعایت شرایط مقرر در این مواد است.» همانگونه که از پاسخ مشخص است و قوانین بیان می‌دارد: بند (ب) ماده(65) درباره ایثارگران بر سایر مواد قانونی به دلیل عام و مطلق‌بودن آن حاکمیت دارد، به عبارتی به کارگیری ایثارگران بازنشسته فاقد هرگونه محدودیتی است.
از نکات دیگری که باید به آن پرداخت امکان بازنشسته‌شدن از دو صندوق بازنشستگی است. برابر بند (ب) ماده(88) قانون استخدام کشوری دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه یا مستمری یا بازخرید خدمت برای ایام واحد از صندوق‌های مربوط ممنوع است. شرط مهم این است که این دریافتی‌ها برای ایام واحد باشد لذا دریافت دو حقوق بازنشستگی برای عموم، چنانچه سوابق خدمتی آن مربوط به ایام واحد نباشد ممنوعیتی ندارد. آرای صادره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مؤید این مطلب است. احدی از کارکنان ساواک منحله با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری به قطع مستمری بازنشستگی از تأمین‌اجتماعی برای کسوراتی که پس از پیروزی انقلاب به صندوق واریز کرده به دلیل برقراری حقوق بازنشستگی ایام خدمت در ساواک اعتراض می‌کند.
پس از وقوع تعارض آرا در شعب دیوان برای موارد مشابه، هیأت عمومی چنین رأی می‌دهد: «ممنوعیت دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه یا مستمری یا بازخرید برای ایام واحد خدمت از سازمان‌ها و صندوق‌های مربوط به وزارتخانه‌ها و موسسات مندرج در ماده مذکور است. بنابراین تسری و تعمیم حکم مزبور به کارکنان ساواک منحله که بدون تعیین تکلیف استخدامی از آن سازمان منفک شده و در واحدها و موسسات مشمول قانون تأمین‌اجتماعی به کار اشتغال یافته و حق بیمه قانونی مربوط را پرداخته‌اند و با رعایت مقررات از مستمری بازنشستگی سازمان تأمین‌اجتماعی برخوردار گردیده‌اند به ادعای برخورداری از حقوق بازنشستگی به لحاظ مدت خدمت در ساواک منحله مجوز قانونی ندارد.» ذکر این مثال از آن جهت اهمیت دارد که قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بدون درنظر گرفتن ماهیت شاکی فقط با استناد به قانون نسبت به صدور رأی اقدام کرده‌اند و به دلیل آنکه این دو پرداختی بازنشستگی برای ایام واحد خدمت نبوده رأی به نفع شاکی صادر کرده‌اند و چون این رأی توسط هیأت عمومی صادر شده است برای سایر مراجع در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. آرای مشابه دیگری نیز از هیأت عمومی دیوان در این رابطه صادر شده است. بنابراین دریافت‌مستمری بازنشستگی برای عموم افراد مشروط بر اینکه برای ایام واحد خدمت نباشد ممنوعیتی نداشته و آنان از این حق می‌توانند برخوردار باشند لکن ایثارگران فارغ از این قانون عام دارای قوانین خاصی هستند که به مرور به آن اشاره می‌کنیم.

فاش نیوز

 

دیدگاهتان را بنویسید