عباس نیا محمدکاظم

0196 kazem abbasnia

شهید: محمدکاظم عباس نیا فرزند: خلیل متولد: 1342/08/01 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1360/09/05 محل شهادت: بستان عضویت: بسیج محل دفن: کازرون گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش) توضیحات: این شهید والامقام در منطقه عملیاتی بستان به شهادت رسیده است   عکس شهید    

علی پور اکبر

0179 akbar alipoor

شهید: اکبر علی پور فرزند: حاج بابا متولد: 1344 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1363/12/16 محل شهادت: سرپل ذهاب عضویت: بسیج محل دفن: کازرون گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش) توضیحات: این شهید والامقام در منطقه سرپل ذهاب به شهادت رسیده است   عکس شهید    

عاملی صفدر

0149 safdar ameli

شهید: صفدر عاملی فرزند: حسینعلی متولد: 1343 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1363/12/25 محل شهادت: شرق دجله عضویت: بسیج محل دفن: کازرون گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش) توضیحات: این شهید والامقام در عملیات بدر منطقه شرق دجله به شهادت رسیده است   عکس شهید    

عباس نیا یدالله

0144 yadollah abbasnia

شهید: یدالله عباس نیا فرزند: ابراهیم متولد: 1350 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1365/03/29 محل شهادت: فاو عضویت: بسیج محل دفن: کازرون گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش) توضیحات: این شهید والامقام در منطقه عملیاتی فاو به شهادت رسیده است   عکس شهید    

عسکری محمدجعفر

0134 mohammadjaefar askary

شهید: محمد جعفر عسکری فرزند: حسین متولد: 1336 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1364/11/27 محل شهادت: فاو عضویت: معلم بسیجی محل دفن: کازرون گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش) توضیحات: این شهید والامقام در عملیات والفجر هشت و در فاو عراق به شهادت رسیده است   عکس شهید    

عفیفیان حسن

عفیفیان حسن

شهید: حسن عفیفیان فرزند: فرج متولد: 1343 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1365/10/04 محل شهادت: خرمشهر اروندرود عضویت: سپاه پاسداران محل دفن: کازرون گلستان شهدا