عفیفیان حسن

عفیفیان حسن

شهید: حسن عفیفیان

فرزند: فرج

متولد: 1343

محل تولد: کازرون

تاریخ شهادت: 1365/10/04

محل شهادت: خرمشهر اروندرود

عضویت: سپاه پاسداران

محل دفن: کازرون گلستان شهدا