سیاوش حبیب

13917014531 سردار شهید: حبیب سیاوش

فرزند: غلام علی

متولد: 1340/04/02

محل تولد: کازرون

تاریخ شهادت: 1366/04/02  

محل شهادت: خرمال

محل دفن: کازرون بهشت زهرا

 
خاطرات برادررزمنده حسین پیروان در باره سردار شهیدحبیب سیاوش

خیس شدن زیلو به شعاع نیم متری

حاج حسین پیروان:خسته وکوفته هم برای ادای نماز مغرب و عشاوهم برای کمی استراحت و لحظه ای فکر کردن که بعداز رفع خستگی چه کنیم، با سید محمد تقی دیده ور گوشه مسجد سوسنگرد نشسته بودیم: دیدم سیدمحمدتقی لحظه ای ازحال خود خارج شده است و قطرات اشک از چشمانش دانه دانه سرازیرمی شودوباخود زمزمه ای عاشقانه دارد.بعد از لحظه ای بیاد خاطرات مسجد با سیدبه گفتگو نشستم اوگوشه ای از مسجر بااشاره به من نشان داد،گفت: شبی حبیب سیاوش سر نماز شب درحالت سجده انقدر گریه کرده بودکه زیلوی مسجدبه شعاع نیم متری خیس شده بودومن ازاین که ازقافله شهدای عارف به راحتی عقب ماندم،نگرانم،بله انان که رفتندعاجزانه ازخدادرخواست پروازوشهادت کرده بودندکه یکی از اشک زیاد انان بود.

 
عکس شهید:
 
InterPhoto.image
 
 
edtews
 
 
 
 13917014531
 
 
 13915281483
 
 
 
عکس جسد مطهر شهید:
 
13915281482
 
 
13915281471

دیدگاهتان را بنویسید