کوبیدن بر روی قابلمه وسیاه شدن صورت ها

ترور صدام، کوبیدن بر روی قابلمه وسیاه شدن صورت ها

ترور صدام، کوبیدن بر روی قابلمه وسیاه شدن صورت هادر همین موقع مرحوم حاجی صلواتی با بلند گوی دستی که داشت، داخل راه رو آمد و گفت ترور صدام شایعه میباشد، رزمنده ای کیفش گرفته و در راه رو چنین حرفی را زده است.

 

 

 

 

شهدای کازرون، درسال1362 قبل از عملیات خیبر در پایگاه پنجم شکاری امیدیه داخل یکی از اتاقهای هتل اچ با دیگر دوستان نشسته بودیم که درب اتاق باز شد و سردار شهید هاشم اعتمادی وارد گردید، پس از سلام و احوال پرسی در گوشه ای ازاتاق نشست. موقع شام بود و اتفاقا یکی از دوستان بر روی چراغ نفتی داخل قابلمه ای برایمان استنبلی پلو پخته بود، شام را با سردار خوردیم وسفره را جمع کردیم که برق رفت و همه جا در تاریکی مطلق قرار گرفت. سردار سر صحبت را باز کرد و گفت به عنوان فرمانده تیپ امام حسن (ع) انتخاب گردیده و حالا آمده ام که اگر شما هم موافقید با خودم به تیپ ببرم.

در همین زمان یکی داخل راه رو عبور میکرد و با خوشحالی و داد و فریاد صدا می زد صدام ترور شد. همزمان با گفته این برادر تمام رزمند ها از اتاقهایشان بیرون آمده و شروع به گفتن الله و اکبر و ابراز خوشحالی کردن، کردند. درون اتاق ماهم بچه ها خوشحالی می کردند و یکی از دوستان از خوشحالی قابلمه غذا را برداشت و بروی آن می زد، پس از مدتی ظرف را کنار گذاشت و یکی یکی صورت همه مان را گرفت و بوسید.

ما هم دیگر آرام گرفتیم و به ادامه صحبت قبلی مشغول شدیم که در همین موقع برق هم امد. نا گهان با آمدن برق همه مان همدیگر را نشان دادیم و باهم به خنده افتادیم چون صورت همه سیاه بود بجز یک نفر و آن یک نفر کسی بود که اول با دست بر روی قابلمه زده و بعد صورتمان را بوسیده بود.

 

دیدگاهتان را بنویسید