Untitled-01
جستجو
Close this search box.

مقررات پس از بازنشستگی‌ ایثارگران (4)

1393 2 Yvsfmjthdبرخی حسب قوانین عام قبلی به ویژه ماده (۹۵) قانون مدیریت کشوری بر آن هستند تا به‌کارگیری موارد استثناء شده در بند(ب) ماده (۶۵) قانون برنامه پنجم توسعه را محدود به به‌کارگیری به صورت پاره‌وقت، نیمه‌وقت یا ساعتی کنند و این قانون را محدود به برداشت‌های شخصی خود از قانون کنند.

 

 

شهدای کازرون، یوسف مجتهد – عبارت هر نوع به‌کارگیری که در ابتدای بند (ب) ماده(65) هرچند واضح و روشن است لکن معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در پاسخ به معاون اول رئیس‌جمهور به این موضوع اشاره کرده و چنین آورده است: «عبارت «هر نوع به‌کارگیری» به دلیل عدم تقیید نوع به‌کارگیری، شامل به‌کارگیری برای انجام وظایف پست‌های سازمانی بوده است به خصوص که قانونگذار در نظر داشته هیچ نوع به‌کارگیری از شمول این حکم خارج نباشد کما اینکه براساس این ماده و مطابق تصویب نامه 124321/ت43333/ک مورخ 88.6.21 هیأت وزیران به کارگیری تعدادی از افراد بازنشسته در قوه‌قضاییه تجویز شده و برخی از آنان در پست معاونت قوه‌قضاییه انجام وظیفه می‌نمایند.»

با این وصف به‌کارگیری ایثارگران و سایر موارد مذکور در بند(ب) ماده(65) بدون محدودیت بوده و آنان در صورت به‌کارگیری می‌توانند تصدی پست‌های سازمانی را برعهده داشته باشند. برخلاف سایر بازنشستگان که در صورت به‌کارگیری برابر قانون نمی‌توانند برای انجام وظایف پست‌های سازمانی به‌کار گرفته شوند.از نکات دیگری که برای رفع ابهام به آن اشاره می‌شود این است که این افراد قبل یا بعد از بازنشستگی باید دارای وصف ایثارگری باشند یا خیر؟

معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در همین نامه پاسخ داده است: همانگونه که در نظریه 89 .16. 29710مورخ91.2.19 معاونت حقوقی ذکر شده است «استثناء مقامات، اعضا هیأت علمی و ایثارگران و فرزندان شهدا و جانبازان» در بند(ب) ماده(65) شامل مواردی است که کارمندان دولت قبل یا بعد از بازنشستگی دارای وصف مقام، ایثارگری، فرزند شهید یا جانباز باشند زیرا صرف‌نظر از اینکه عبارت قوانین ناظر به معانی فعلی کلمات است اصولا انتصاب افراد به مقامات در هر سه قوه موضوع ماده(71) قانون مدیریت خدمات کشوری مستلزم آن نیست که فرد، کارمند دولت باشد یا اگر کارمند است در حالت اشتغال هم باشد.

نکته دیگری که حائز اهمیت است و از متن قانون استنباط می‌شود این است که به‌کارگیری ایثارگران با توجه به اینکه فاقد محدودیت است و آنان را می‌توان به هر نوع به‌کارگیری کرد، آیا این به‌کارگیری مستقل است و می‌تواند دارای مقررات بازنشستگی دیگری باشد یا خیر؟

این موضوع درباره جانبازان حالت اشتغال و مشمولین بند (ب) و (ج) قوانین نیروهای مسلح صراحت دارد و محدودیتی از این جهت وجود ندارد زیرا قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان مصوب 75.9.7 برآن تصریح دارد. این قانون هرگونه دریافتی جانبازان از بابت جانبازی مانند حقوق حالت اشتغال و حقوق وظیفه را مانع دریافت حقوق از بابت استخدام رسمی یا غیررسمی و حقوق بازنشستگی ندانسته است. لذا این افراد هم می‌توانند رسمی شوند و با رعایت مقررات مربوط به کسورات بازنشستگی از حقوق بازنشستگی دیگری برخوردار شوند به ویژه که برابر بند(ب) ماده(88) قانون استخدام کشوری این موضوع برای ایام واحد خدمت نبوده و آرای هیأت عمومی دیوان نیز بر آن صحه می‌گذارد.

البته سایر ایثارگران نیز می‌توانند مشمول بند(و) ماده(28) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم و از مزایای این بند بهره‌مند شوند: بند(و) ماده(28) بیان می‌دارد: در صورتی که دریافتی ایثارگران مشمول صندوق تامین‌اجتماعی و صندوق بازنشستگی دیگری شود، بازنشستگی در هر صندوق به طور مستقل انجام می‌شود و با تحقق شرایط بازنشستگی ایثارگر در هر صندوق، از مستمری بازنشستگی آن صندوق بهره‌مند می‌شود. نکات مهم مقررات پس از بازنشستگی ایثارگران به قرار زیر است:

1- به‌کارگیری ایثارگران بازنشسته، نیازمند مصوبه هیأت وزیران یا سایر مراجع ذی‌صلاح نیست و آنان حسب قانون می‌توانند در دستگاه‌های اجرایی به‌کارگیری شوند.
2- به‌کارگیری آنان محدودیت نداشته و آنان می‌توانند در پست‌های سازمانی برای انجام وظایف سازمانی به‌کارگیری شوند.
3- به هر دلیلی در زمان به‌کارگیری از خدمت منفک شوند برای یک‌بار می‌توانند اعاده به خدمت شده و مجددا به‌کار مشغول شوند.
4- از تمامی حقوق و مزایا برخوردار بوده و می‌توانند با رعایت مقررات مربوط به پرداخت کسورات بازنشستگی دوباره بازنشسته و از مزایای بازنشستگی دوم بهره‌مند شوند.برخی حسب قوانین عام قبلی به ویژه ماده (۹۵) قانون مدیریت کشوری بر آن هستند تا به‌کارگیری موارد استثناء شده در بند(ب) ماده (۶۵) قانون برنامه پنجم توسعه را محدود به به‌کارگیری به صورت پاره‌وقت، نیمه‌وقت یا ساعتی کنند و این قانون را محدود به برداشت‌های شخصی خود از قانون کنند.

عبارت هر نوع به‌کارگیری که در ابتدای بند (ب) ماده(65) هرچند واضح و روشن است لکن معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در پاسخ به معاون اول رئیس‌جمهور به این موضوع اشاره کرده و چنین آورده است: «عبارت «هر نوع به‌کارگیری» به دلیل عدم تقیید نوع به‌کارگیری، شامل به‌کارگیری برای انجام وظایف پست‌های سازمانی بوده است به خصوص که قانونگذار در نظر داشته هیچ نوع به‌کارگیری از شمول این حکم خارج نباشد کما اینکه براساس این ماده و مطابق تصویب نامه 124321/ت43333/ک مورخ 88.6.21 هیأت وزیران به کارگیری تعدادی از افراد بازنشسته در قوه‌قضاییه تجویز شده و برخی از آنان در پست معاونت قوه‌قضاییه انجام وظیفه می‌نمایند.»

با این وصف به‌کارگیری ایثارگران و سایر موارد مذکور در بند(ب) ماده(65) بدون محدودیت بوده و آنان در صورت به‌کارگیری می‌توانند تصدی پست‌های سازمانی را برعهده داشته باشند. برخلاف سایر بازنشستگان که در صورت به‌کارگیری برابر قانون نمی‌توانند برای انجام وظایف پست‌های سازمانی به‌کار گرفته شوند.از نکات دیگری که برای رفع ابهام به آن اشاره می‌شود این است که این افراد قبل یا بعد از بازنشستگی باید دارای وصف ایثارگری باشند یا خیر؟

معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در همین نامه پاسخ داده است: همانگونه که در نظریه 89 .16. 29710مورخ91.2.19 معاونت حقوقی ذکر شده است «استثناء مقامات، اعضا هیأت علمی و ایثارگران و فرزندان شهدا و جانبازان» در بند(ب) ماده(65) شامل مواردی است که کارمندان دولت قبل یا بعد از بازنشستگی دارای وصف مقام، ایثارگری، فرزند شهید یا جانباز باشند زیرا صرف‌نظر از اینکه عبارت قوانین ناظر به معانی فعلی کلمات است اصولا انتصاب افراد به مقامات در هر سه قوه موضوع ماده(71) قانون مدیریت خدمات کشوری مستلزم آن نیست که فرد، کارمند دولت باشد یا اگر کارمند است در حالت اشتغال هم باشد.

نکته دیگری که حائز اهمیت است و از متن قانون استنباط می‌شود این است که به‌کارگیری ایثارگران با توجه به اینکه فاقد محدودیت است و آنان را می‌توان به هر نوع به‌کارگیری کرد، آیا این به‌کارگیری مستقل است و می‌تواند دارای مقررات بازنشستگی دیگری باشد یا خیر؟

این موضوع درباره جانبازان حالت اشتغال و مشمولین بند (ب) و (ج) قوانین نیروهای مسلح صراحت دارد و محدودیتی از این جهت وجود ندارد زیرا قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان مصوب 75.9.7 برآن تصریح دارد. این قانون هرگونه دریافتی جانبازان از بابت جانبازی مانند حقوق حالت اشتغال و حقوق وظیفه را مانع دریافت حقوق از بابت استخدام رسمی یا غیررسمی و حقوق بازنشستگی ندانسته است. لذا این افراد هم می‌توانند رسمی شوند و با رعایت مقررات مربوط به کسورات بازنشستگی از حقوق بازنشستگی دیگری برخوردار شوند به ویژه که برابر بند(ب) ماده(88) قانون استخدام کشوری این موضوع برای ایام واحد خدمت نبوده و آرای هیأت عمومی دیوان نیز بر آن صحه می‌گذارد.

البته سایر ایثارگران نیز می‌توانند مشمول بند(و) ماده(28) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم و از مزایای این بند بهره‌مند شوند: بند(و) ماده(28) بیان می‌دارد: در صورتی که دریافتی ایثارگران مشمول صندوق تامین‌اجتماعی و صندوق بازنشستگی دیگری شود، بازنشستگی در هر صندوق به طور مستقل انجام می‌شود و با تحقق شرایط بازنشستگی ایثارگر در هر صندوق، از مستمری بازنشستگی آن صندوق بهره‌مند می‌شود. نکات مهم مقررات پس از بازنشستگی ایثارگران به قرار زیر است:

1- به‌کارگیری ایثارگران بازنشسته، نیازمند مصوبه هیأت وزیران یا سایر مراجع ذی‌صلاح نیست و آنان حسب قانون می‌توانند در دستگاه‌های اجرایی به‌کارگیری شوند.
2- به‌کارگیری آنان محدودیت نداشته و آنان می‌توانند در پست‌های سازمانی برای انجام وظایف سازمانی به‌کارگیری شوند.
3- به هر دلیلی در زمان به‌کارگیری از خدمت منفک شوند برای یک‌بار می‌توانند اعاده به خدمت شده و مجددا به‌کار مشغول شوند.
4- از تمامی حقوق و مزایا برخوردار بوده و می‌توانند با رعایت مقررات مربوط به پرداخت کسورات بازنشستگی دوباره بازنشسته و از مزایای بازنشستگی دوم بهره‌مند شوند.

فاش نیوز

 

دیدگاهتان را بنویسید