ای ماه سر به مهر سر از سجده بر مدار/ تیغی طمع نموده که شق القمر کند

13934923 photoshohadayekazeroon 550 300

دیدگاهتان را بنویسید