زهرایی سید حمید

زهرایی سید حمید

شهید: سیدحمید زهرایی

فرزند: سید جواد

متولد: 1346

محل تولد: کازرون

تاریخ شهادت: 1362/05/03

محل شهادت: حاج عمران

عضویت: بسیج

محل دفن: کازرون گلستان شهدا