انفرادی یعقوب

انفرادی یعقوب

شهید: یعقوب انفرادی

فرزند: قاسم

متولد: 1348

محل تولد: کازرون

تاریخ شهادت: 1365/03/10

محل شهادت: اروندرود

محل دفن: کازرون گلستان شهدا