جهانی آزاد وحید

جهانی آزاد وحید

شهید: وحید جهانی ازاد

فرزند: محمدجواد

متولد: 1342

محل تولد: کازرون

تاریخ شهادت: 1365/10/05

محل شهادت: خرمشهر

عضویت: بسیج

محل دفن: کازرون گلستان شهدا