نظری شاپور

نظری شاپور

شهید: شاپور (ابوفاضل) نظری

فرزند: خداخواست

متولد: 1346/10/01

محل تولد: کازرون

تاریخ شهادت: 1365/10/04

محل شهادت: خرمشهر

عضویت: پاسدار وظیفه

محل دفن: کازرون بهشت زهرا