بامیان رمضان

بامیان رمضان

شهید: رمضان بامیان

فرزند: علی

متولد: 13330/01/01

محل تولد: کازرون

تاریخ شهادت: 1359/07/25

محل شهادت: بندر امام خمینی

محل دفن: کازرون گلستان شهدا