29 دی سال 65

تقویم دفاع مقدس

روز شمار دفاع مقدس

29/10/65

پرتاب چهار موشك زمين به زمین به طرف بصره .