28 دی سال های 59، 63

تقویم دفاع مقدس

روز شمار دفاع مقدس

     28/10/59

  

حبيب الشطي دبيركل 42 كشور عضو سازمان كنفرانس اسلامي: اگر جنگ ادامه پيدا كند در نهايت به مداخله ابرقدرت‌ها مي‌انجامد كه در هر صورت اين مداخله استقلال كشورهاي حوزه خليج فارس و صلح جهاني را به مخاطره خواهد انداخت.

    28/10/63

   

مورد هدف موشك قرار گرفتن برت رام متعلق به كمپاني سي ترانس آلمان غربي (مسئوليت اين امر از سوي رژيم عراق به عهده گرفته شده بود.)

پرداخت وامي به ارزش 12 ميليون دلار به رژيم عراق توسط دولت ريگان .