13 دی سال های 59، 66

تقویم دفاع مقدس

روز شمار دفاع مقدس

    13/10/59

   

اخبار جبهه ها ، اجراي آتش توپخانه روي آبادان و اهواز.

سرنگوني يك فروند هليكوپتر عراقي در گيلان غرب .

نكوهش سياسي كاران و مدعيان دروغين علاقه مندي به مصالح ملت ، محكوم كردن شعار وحدت عربي سران كشورهاي عرب براي تضعيف انقلاب و جمهوري اسلامي و تاكيد بر وحدت اسلامي ، در خطبه هاي امام جمعه تهران .

دفاع رئيس ديوان عالي كشور ( دكتر بهشتي ) از مواضع دولت رجايي در زمينه هاي اقتصادي و سياست خارجي و انتقاد شديداز مخالفان دولت مكتبي و انقلابي موجود.

مصاحبه مفصل فرمانده سپاه خوزستان با خبرگزاري پارس و انتقاد شديد از مسئولين جنگ ، با بيان حوادث واقع شده در ايام محاصره اخير سوسنگرد و نيز مقدمات شروع جنگ .  

مواضع سوريه نسبت به ايران در مصاحبه سفير اين كشور با پيام انقلاب ونيز تفسير روزنامه تشرين : انتقاد شديد و محكوم كردن آمريكا و صدام و ستايش از مقاومت پيروزمندانه انقلاب و جمهوري اسلامي ايران در برابر بزرگترين امپرياليست جهان .

تعيين مهلت حل و فصل مسألة گروگانها همراه با آخرين پيشنهادهاي آمريكا . تدابير آمريكا براي تحت پوشش اطلاعاتي قرار دادن كل منطقه خيلج فارس از طريق واگذاري بيشتر آواكس به عربستان و آموزش خدمه آن.

كمك هاي كويت به عراق و در عين حال ابراز نگراني از سلطه طلبي هاي رژيم اين كشور .

همكاري نظامي مراكش و فرانسه با عراق براي ايجاد كردن برتري در نيروي هوايي اين كشور .

گزارشي از اقدامات گروههاي كمونيستي و مجاهدين خلق در آبادان و طرح شدن لزوم تعيين تكليف قطعي آنان بخصوص در آبادان .

    13/10/66

   

خبرگزاري فرانسه: هدف سفر فرانك كارلوچي وزير جنگ آمريكا به كشورهاي عرب حوزه خليج فارس تقويت قدرت نظامي و تامين تسليحاتي آنهاست.