23 آبان سال های 58، 59، 63

تقویم دفاع مقدس

war2

23/8/58

توقيف كليه دارائيهاي متعلق به ايران در امريكا و شعب بانكهاي امريكايي در سرتاسر جهان بدستور كارتر.
عدم پذيرش استرداد شاه توسط كارتر.

تشديد فعاليت هاي مهندسي نظامي عراق در مرزها

23/8/59

تهاجم دشمن به سوسنگرد : كوبيدن شهر با توپخانه و هواپيما ، گزارش پيشروي زميني دشمن از سمت جنوب ، غرب و شمال شرقي سوسنگرد ، مقاومت خودي با وجود شهدا و مجروحين بسيار ، محاصره شهر و بسته شدن راه هاي تخليه مجروحان به جز راه رودخانه و قايق .

طرح برخي مشكلات اردوگاه خودي در نامة فرمانده عمليات سپاه خوزستان به مركز و گزارش سپاه خوزستان . جمع بندي و تحليل موقعيت سوسنگرد در جبهه هاي جنوب : سوسنگرد تنها كانون مقاومت در محور عماره ـ اهواز و مانع عمده دشمن در اشغال سراسر منطقه . گزارش راديو آمريكا از نبرد در سوسنگرد .

عمليات چريكي 4 تن از برادران پاسدار در عمق مواضع دشمن در فارسيات و شهادت هر 4 تن هنگام مراجعت .

اجراي آتش توپخانه دشمن در اهواز و توپخانة خودي در فاو و مقابل جزيرة مينو . عمليات هوائي خودي در محمديه و حاج عمران .

23/8/63

تبادل آتش كه در خطوط نبرد. درگيري هاي پراكنده در غرب كشور از جمله در جاده بانه – سردشت، سنندج و صائيندژ.

مصاحبه رئيس پارلمان عراق با روزنامه الاهرام، شامل انتقاد از سوريه و ليبي به دليل حمايت از ايران و نيز طرح ادعاي خريد سلاح به وسيله ايران از بازار سياه و اسرائيل گزارش بي بي سي در مورد احتمال از سرگيري روابط عراق در امريكا و دلايل به وجود آمدن زمينه اين تجديد رابطه.