دیده ور سید محمد جواد

دیده ور سیدمحمدجواد

سردار شهید: سید محمدجواد دیده ور

فرزند : سید محمود

متولد: 1344/01/09

محل تولد: کازرون

تاریخ شهادت: 1359/12/26

محل شهادت: سو سنگرد

محل دفن: کازرون گلستان شهدا