بزمی محمدباقر

بزمی محمدباقر

شهید: محمدباقر بزمی

فرزند: خداخواست

متولد: 1345

محل تولد: کازرون

تاریخ شهادت: 1363/05/06

محل شهادت: حاج عمران عراق

محل دفن: کازرون گلستان شهدا