باغبانپور محمدجواد

باغبانپور محمدجواد

شهید: محمدجواد باغبانپور

فرزند: محمد

متولد: 1332

محل تولد: کازرون

تاریخ شهادت: 1360/12/29

محل شهادت: شوش

محل دفن: کازرون گلستان شهدا