15 اردیبهشت سال های 58، 61، 64

تقویم دفاع مقدس

war2

15/02/58

گزارش مهندس بازرگان ( نخست وزیر دولت موقت ) به امام خمینی و شورای انقلاب از جلسه دیروز هیأت دولت و تشریح اوضاع جاری كشور و مشكلات دولت موقت و راه حلها ؛ از جمله : اشاره به دو پدیده ” ضدانقلاب ” و ” ضددولت ” ؛ ذكر ریشه های قوت چنین پدیده هایی و در آخر ، ارائه پیشنهادهای سه گانه : 1- محدود كردن دادگاه انقلاب و عدم دخالت مقامهای غیرمسؤول در امور دولت ؛ 2- تقویت و تحرك بیشتر شورای انقلاب ؛ 3- تجمع مقامهای مسؤول سه گانه ( امام ، شورای انقلاب و دولت موقت ) .

اجتماع كارمندان ساواك منحله در مقابل نخست وزیری و درخواست حقوق عقب افتاده خود .

گزارش یونایتدپرس از احتمال سركوب گروههای چپ به دست دولت ایران و بروز نشانه هایی از اتخاذ خط مشی فعالیت زیرزمینی در عملكرد برخی از گروهای مذكور .

تلگراف استاندار خوزستان به وزارت كشور دربارة روابط مشكوك كنسول عراق با عناصر محلی در خرمشهر

15/02/61

دفع پاتک سنگین دو تیپ زرهی و مکانیزه سپاه سوم ارتش عراق در جاده اهواز _ خرمشهر

15/02/64

مذاكرات ایران با چین و كشورهای اروپای غربی جهت خرید موشكهای زمین به زمین.