14 اردیبهشت سال های 58، 64

تقویم دفاع مقدس

war2

14/02/58

توقيف يك كشتي آمريكايي در حريم آبهاي ايران.

14/02/64

محكوميت كاربرد سلاحهاي شيميايي با تهديد هواپيماهاي غيرنظامي و رفتار غيرانساني با اسراء در اجلاس كميته منتخب سازمان كنفرانس اسلامي در جده بدون عنوان نام عراق.

موافقت اردن، مصر، عراق در مورد صدور نفت عراق از طريق مصر به درياي مديترانه.