خسروی محسن

خسروی محسن

سردار شهید: محسن خسروی

فرزند: میرزا

متولد: 1341

محل تولد: کازرون

تاریخ شهادت: 1364/11/27

محل شهادت: جاده فاو ام القصر

محل دفن: بهشت زهرا