برنجی قیمتی

برنجی قیمتی

شهید: قیمتی برنجی

فرزند: رجب

متولد: 1323

محل تولد: کازرون

تاریخ شهادت: 1357/10/09

محل شهادت: کازرون

محل دفن: کازرون، گلستان شهدا