27 دی سال 59

تقویم دفاع مقدس

روز شمار دفاع مقدس

27/10/59

ديدار هنري كيسينجر از بغداد و ملاقات با صدام حسين 72 ساعت بطول انجاميد.