کتویی زاده مهران

کتویی زاده مهران

فرمانده شهید: مهران کتویی زاده

فرزند: اسدالله

 متولد: 1345

محل تولد: آبادان

تاریخ شهادت: 1365/10/04

محل شهادت: خرمشهر (اروندرود)

محل دفن: کازرون گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش)