بازایی مصطفی

بازایی مصطفی

شهید: مصطفی با زایی

فرزند: محمدعلی

متولد: 1343

محل تولد: کازرون

تاریخ شهادت: 1362/05/01

محل شهادت: حاج عمران

محل دفن: کازرون گلستان شهدا

به اشتراک بگذارید: