بزرگی کازرونی اصغر

بزرگی کازرونی اصغر

شهید: اصغر بزرگی کازرونی

فرزند: محمدصادق

متولد: 1335

محل تولد: کازرون

تاریخ شهادت: 1359/10/09

محل شهادت: جاده آبادان ماهشهر

عضویت: کارمند آموزش پرورش

محل دفن: کازرون گلستان شهدا