افشاری اسدالله

افشاری اسدالله

شهید: اسدالله افشاری

فرزند: یدالله

متولد: 1338

محل تولد: کازرون

تاریخ شهادت: 1365/10/04

محل شهادت: خرمشهر اروندرود

عضویت: بسیج

محل دفن: کازرون گلستان شهدا