اندایشگر عبدالرحیم

اندایشگر عبدالرحیم

شهید: عبدالرحیم اندایشگر

فرزند: عبدالرسول

متولد: 1342/05/05

محل تولد: کازرون

تاریخ شهادت: 1365/08/28

محل شهادت: محور خرمشهر – آبادان

 محل دفن: کازرون بهشت زهرا 

به اشتراک بگذارید: