9 بهمن سال های 58، 65

تقویم دفاع مقدس

    09/11/58

كارتر: امريكا حاضر به هرگونه كمكي به ايران در شرايط بحراني است.

    09/11/65

     
   

هاشمي رفسنجاني: من تصور مي‌كنم زمان براي گفتگو يا مذاكره با آمريكا مناسب نيست. بزرگترين نگراني دارائي‌هاي ايران است كه هنوز در آمريكا بلوكه است.

پايان كار كنفرانس اسلامي و صدور قطعنامه‌اي در مورد جنگ ايران و عراق.