6 آذر سال 59

تقویم دفاع مقدس

روز شمار دفاع مقدس

    06/09/59

ممانعت از عبور دشمن از كارون در فارسيات واقع در 28 كيلومتري اهواز .

گزارش اقدامات مهندسي عراق در خوزستان .

 اعلام تشكرنامه مجلس شوراي اسلامي از اعضاء جبهه پايداري براي عدم شركت در كنفرانس سران عرب .

 مسأله گروگانها : ايران : به ازاي انجام بخشي از خواسته هاي ايران ، تعدادي از گروگانها آزاد خواهند شد .

 آمريكا : آزادي مرحله به مرحله گروگانها غيرقابل قبول است .

اعزام يك هيأت ديپلماتيك ايران به پاريس ـ مصاحبه مطبوعاتي سفير ايران در آلمان در مورد سكوت غرب در برابر تجاوز عراق به ايران .

اعلام تيرگي چشمانداز صلح در پايان مأموريت اولاف پالمه ـ اعلام توافق ايران و عراق بر خروج كشتيهاي تجاري كه در اروندرود به دام افتاده اند .

درباره پيمان امنيت جمعي كشورهاي خليج فارس : الراي العام چاپ كويت : پيش نويس اين پيمان كه تا اندازهاي به جنگ ايران و عراق مربوط است ، جهت ملاحظه به وزير ان كشورهاي مربوطه داده شد .

راديو آمريكا : اقدام تازه عربستان سعودي به جنگ ايران و عراق مربوط ميشود مخصوصاً كه حمله هوايي ايران به يك منطقه مرزي كويت باعث ايجاد نگراني و احساس همبستگي ميان كويت و همسايگان شده است .

راديو لندن : پرتاب موشك از هواپيماهاي ايران به خاك كويت دليل ديگري براي كشورهاي كوچك منطقه گرديد كه زير چتر حمايت سعودي گرد آيند .

تكذيب ارسال اسلحه به عراق توسط وزير خارجه يوگسلاوي در عين تأكيد بر روابط گسترده با اين كشور . فرانكفورتر الگماينه چاپ آلمان : ادعاي عقب راندن عراقيها از سوسنگرد مسخره است .