1 بهمن سال های 63، 66

تقویم دفاع مقدس

روز شمار دفاع مقدس

01/11/63

بركناري سرتيپ اسماعيل نعيمي معاون فرمانده كل نيروهاي مسلح عراق.

01/11/66

ورود موشكهاي كروز امريكايي به خليج فارس.
اعضاي دائمي شوراي امنيت در زمينه چهارچوب تحريم فروش اسلحه به ايران به توافق رسيدند.

ايجاد تاسيسات نظامي در اطراف خليج فارس از سوي امريكا. (اين تاسيسات پس از 6 سال به اتمام رسيده است)
بحرين، مقر واحد كشتيهاي نيروهاي دريايي امريكا.

واگذاري سه پايگاه از جانب عمان به امريكا و اجاره به آمريكا جهت ايجاد انبار ذخاير خود.
خروج بخشي از ناوگان دريايي و مين‌روب‌هاي فرانسوي از خليج فارس