1 آذر سال 66

تقویم دفاع مقدس

روز شمار دفاع مقدس 
    01/09/66

آغاز عملیات نصر 9 درمنطقه حاج عمران با رمزیا مولای متقیان (ع) و با تلاش رزمندگان ارتش جمهوری اسلامی ایران. این عملیات  به آزاد سازی ارتفاعات دوهزاروهشتاد ، دوهزار وشصت، هزارونهصد وهشتاد وپنج وهزار ونهصد و هشتاد درمنطقه عمومی حاج عمران وهمچنین انهدام دهها دستگاه انواع خودرو نظامی وچندین انبار مهمات و کشته و زخمی شدن بیش از چهارهزارعراقی منجر شد .