سعید سید محمدحسن

سعید سید محمدحسن

شهید: سید محمدحسن سعید

فرزند: شهید سید باقر

متولد: 1344

محل تولد: کازرون

تاریخ شهادت: 1362/05/01

محل شهادت: حاج عمران

عضویت: بسیج

محل دفن: کازرون گلستان شهدا