انصاری نعمت اله

انصاری نعمت اله

شهید : نعمت اله انصاری

فرزند : خداخواست

متولد : ۱۳۴۶

محل تولد : بلیان

تاریخ شهادت : ۱۳۶۱/۰۴/۲۲

محل شهادت :

محل دفن : بلیان