اسماعیلو حسین

شهید حسین اسماعیلو

شهید: حسین اسماعیلو

فرزند: عوض

متولد: 1344

محل تولد: کازرون

تاریخ شهادت: 1364/01/29

محل شهادت: پادگان حمید

محل دفن: کازرون گلستان شهدا

به اشتراک بگذارید: