آبشیرینی حاج ابراهیم

آب شیرینی حاج ابراهیم

شهید: حاج ابراهیم اب شیرینی

فرزند: حاجی

متولد: 1300

محل تولد:

تاریخ شهادت: 1360/09/08

محل شهادت: بستان

محل دفن: کازرون گلستان شهدا

به اشتراک بگذارید: