ارسال اسماعیل

ارسال اسماعیل

شهید: اسماعیل ارسال فرزند: محمد متولد: 1337/06/20 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1358/08/01 محل شهادت: سردشت محل دفن: گلستان شهدا