شهدای پانزدهم تیرماه شهرستان کازرون

امروز پانزدهم تیر ماه: در چنین روزی و در دوران دفاع مقدس ۲ نفر از رزمندگان شهرستان کازرون شهیدان: علیرضا ثابت و ابوالقاسم دوستی آسمانی شدند.

شهدای 15 تیر شهرستان کازرون

امروز پانزدهم تیر ماه: در چنین روزی و در دوران دفاع مقدس ۲ نفر از رزمندگان شهرستان کازرون شهیدان: علیرضا ثابت و ابوالقاسم دوستی آسمانی شدند.