عکس شهید

ایجاد در چهارشنبه, 05 شهریور 1393 / شهدای کازرون
Tags: حسن, اسکندری, کهیار, کازرون, شلمچه, بسیج, کازرون قطعه دوم, گلستان شهدا, شهیدوالامقام, منطقه عملیاتی, شهادت, عکس شهید
شهید: حسن اسکندری فرزند: کهیار متولد: 1341 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1361/03/19 محل شهادت: شلمچه عضویت: بسیج محل دفن: کازرون قطعه دوم گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش) توضیحات: ... [ +++ ]
ایجاد در چهارشنبه, 05 شهریور 1393 / شهدای کازرون
Tags: بزمی, محمدباقر, خداخواست, کازرون, حاج عمران, عراق, کازرون قطعه دوم, گلستان شهدا, شهیدوالامقام, منطقه, عملیاتی, شهادت, عکس شهید
شهید: محمدباقر بزمی فرزند: خداخواست متولد: 1345 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1363/05/06 محل شهادت: حاج عمران عراق عضویت: بسیج محل دفن: کازرون قطعه دوم گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش) ... [ +++ ]
ایجاد در چهارشنبه, 05 شهریور 1393 / شهدای کازرون
Tags: مرادی, محمد, ماندنی, کازرون, سوسنگرد, بسیج, کازرون قطعه یک, گلستان شهدا, شهیدوالامقام, منطقه عملیاتی, شهادت, عکس شهید
شهید: محمد مرادی فرزند: ماندنی متولد: 1344 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1360/09/05 محل شهادت: سوسنگرد عضویت: بسیج محل دفن: کازرون، قطعه یک  گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش) توضیحات: ... [ +++ ]
ایجاد در چهارشنبه, 05 شهریور 1393 / شهدای کازرون
Tags: حسین, حیدری, رمضان, کازرون, دهلاویه, فدائیان اسلام, شهیدوالامقام, دشمن بعثی, کازرون گلستان شهدا, شهادت, عکس شهید, امامزاده
شهید: حسین حیدری فرزند: رمضان متولد: 1337/02/01 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1360/06/13 محل شهادت: دهلاویه عضویت: فدائیان اسلام محل دفن: کازرون، قطعه یک گلستان شهدا (امام زاده سید محمد ... [ +++ ]
ایجاد در پنج شنبه, 23 مرداد 1393 / شهدای کازرون
Tags: شجاعی, بهمن, محمد, کازرون, سوسنگرد, بسیج, قطعه یک, گلستان شهدا, امامزاده, سیدمحمد, نوربخش, شهیدوالامقام, منطقه, عملیاتی, شهادت, عکس شهید
شهید: بهمن شجاعی فرزند: محمد متولد: 1336 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1360/06/24 محل شهادت: سوسنگرد عضویت: بسیج محل دفن: کازرون، قطعه یک گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش) توضیحات: ... [ +++ ]
ایجاد در پنج شنبه, 23 مرداد 1393 / شهدای کازرون
Tags: جهان, میهن, مسلم, حسینعلی, کازرون, دهلاویه, فدائیان اسلام, قطعه یک, گلستان شهدا, شهادت, عکس شهید
شهید: مسلم جهان میهن فرزند: حسینعلی متولد: 1341 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1360/06/27 محل شهادت: دهلاویه عضویت: فدائیان اسلام محل دفن: کازرون، قطعه یک گلستان شهدا (امام زاده سید محمد ... [ +++ ]
ایجاد در پنج شنبه, 23 مرداد 1393 / شهدای کازرون
Tags: دستمزد, عباس, حسین, کازرون, آبادان, بسیج, کازرون قطعه یک, گلستان شهدا, امامزاده, سیدمحمدنوربخش, عملیات, ثامن الائمه, حصرآبادان, شهادت, عکس شهید
شهید: عباس دستمزد فرزند: حسین متولد: 1341 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1360/07/05 محل شهادت: آبادان عضویت: بسیج محل دفن: کازرون، قطعه یک گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش) توضیحات: ... [ +++ ]
ایجاد در پنج شنبه, 23 مرداد 1393 / شهدای کازرون
Tags: احسن, محمد, علی, دهلاویه, سپاه پاسداران, قطعه یک, گلستان شهدا, شهیدوالامقام, اولین شهیدخانواده, منطقه دهلاویه, شهادت, عکس شهید
شهید: محمد احسن فرزند: علی متولد: 1340 محل تولد: تاریخ شهادت: 1360/07/07 محل شهادت: دهلاویه عضویت: سپاه پاسداران محل دفن: کازرون، قطعه یک گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش) توضیحات: ... [ +++ ]
ایجاد در پنج شنبه, 23 مرداد 1393 / شهدای کازرون
Tags: شیخیان, علیرضا, حسین, کازرون, رقابیه, بسیج, امامزاده سیدمحمدنوربخش, قطعه یک, شهیدوالامقام, منطقه عملیاتی, شهادت, عکس شهید
شهید: علیرضا شیخیان فرزند: حسین متولد: 1342 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1360/12/29 محل شهادت: رقابیه عضویت: بسیج محل دفن: کازرون، قطعه یک گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش) توضیحات: ... [ +++ ]
ایجاد در سه شنبه, 21 مرداد 1393 / شهدای کازرون
Tags: مسلم, شیری, فرامرث, کازرون, سپاه پاسداران کازرون, کازرون قطعه یک, امامزاده, سیدمحمدنوربخش, انفجار, شهادت, عکس شهید
شهید: مسلم شیری فرزند: فرامرث متولد: 1342 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1360/07/14 محل شهادت: سپاه پاسداران کازرون عضویت: سپاه پاسداران محل دفن: کازرون، قطعه یک گلستان شهدا (امام زاده سید ... [ +++ ]
ایجاد در سه شنبه, 21 مرداد 1393 / شهدای کازرون
Tags: داودی نژاد, محمدکاظم, محمدباقر, کازرون, سوسنگرد, جهادسازندگی, امامزاده, سیدمحمد, نوربخش, شهیدوالامقام, عکس شهید, شهادت
شهید: محمدکاظم داودی نژاد فرزند: محمدباقر متولد: 1341 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1359/05/20 محل شهادت: سوسنگرد عضویت: جهاد سازندگی محل دفن: کازرون، قطعه یک گلستان شهدا (امام زاده سید ... [ +++ ]
ایجاد در یکشنبه, 19 مرداد 1393 / شهدای کازرون
Tags: اکبر, یزدانی, غلامرضا, کازرون, سوسنگرد, بسیج, قطعه یک شهدا, گلستان شهدا, شهیدوالامقام, سیدمحمدنوربخش, شهادت, عکس شهید
شهید: اکبر یزدانی فرزند: غلامرضا متولد: 1341 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1360/09/05 محل شهادت: سوسنگرد عضویت: بسیج محل دفن: کازرون، قطعه یک گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش) توضیحات: ... [ +++ ]
ایجاد در یکشنبه, 19 مرداد 1393 / شهدای کازرون
Tags: نحاسی, عبدالصمد, کازرون, سوسنگرد, بسیج, قطعه یک, امامزاده, گلستان شهدا, نوربخش, شهیدوالامقام, منطقه سوسنگرد, شهادت, عکس شهید
شهید: عبدالصمد نحاسی فرزند: حبیب متولد: 1341 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1359/10/01 محل شهادت: سوسنگرد عضویت: بسیج محل دفن: کازرون، قطعه یک گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش) توضیحات: ... [ +++ ]
ایجاد در یکشنبه, 19 مرداد 1393 / شهدای کازرون
Tags: قاسم, فرخی, علی, آبادان, سپاه پاسداران, کازرون, قطعه یک, گلستان شهدا, امامزاده, سیدمحمد, نوربخش, شهیدوالامقام, عکس شهید
شهید: قاسم فرخی فرزند: علی متولد: 1338 محل تولد: تاریخ شهادت: 1359/09/19 محل شهادت: آبادان عضویت: سپاه پاسداران محل دفن: کازرون، قطعه یک گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش) توضیحات: ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 18 مرداد 1393 / شهدای کازرون
Tags: قاسم, بامدادان, احمد, کازرون, مهاباد, سرباز, ارتش, گلستان شهدا, امامزاده, سیدمحمدنوربخش, عکس شهید
شهید: قاسم بامدادان فرزند: احمد متولد: 1337 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1359/10/29 محل شهادت: مهاباد عضویت: سرباز ارتش محل دفن: کازرون گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش) توضیحات: ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 18 مرداد 1393 / شهدای کازرون
Tags: طباخی, خدامراد, محمد, کازرون, فدائیان اسلام, دهلاویه, کازرون گلستان شهدا, شهیدوالامقام, دشمن بعثی, شهادت, عکس شهید
شهید: خدامراد طباخی فرزند: محمد متولد: 1344 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1360/03/29 محل شهادت: دهلاویه عضویت: فدائیان اسلام محل دفن: کازرون گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش) توضیحات: ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 18 مرداد 1393 / شهدای کازرون
Tags: مرادی, حیدر, حسین قلی, کازرون, دارخوین, بسیج, گلستان شهدای کازرون, شهیدوالامقام, منطقه دارخوین, شهادت, عکس شهید
شهید: حیدر مرادی فرزند: حسین قلی متولد: 1333 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1360/06/24 محل شهادت: دارخوین عضویت: بسیج محل دفن: کازرون گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش) توضیحات: این ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 18 مرداد 1393 / شهدای کازرون
Tags: اکبر, حسن زاده, حسین, کازرون, دهلاویه, فدائیان اسلام, امامزاده, سیدمحمدنوربخش, اولین شهیدخانواده, شهادت, شهیدوالامقام, عکس شهید
شهید: اکبر حسن زاده فرزند: حسین متولد: 1344 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1360/06/27 محل شهادت: دهلاویه عضویت: فدائیان اسلام محل دفن: کازرون گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش) توضیحات: ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 18 مرداد 1393 / شهدای کازرون
Tags: رمضان, بامیان, علی, کازرون, بندرامام خمینی, نیروی دریایی, ارتش, امامزاده, سیدمحمد, گلستان شهدا, عکس شهید
شهید: رمضان بامیان فرزند: علی متولد: 13330/01/01 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1359/07/25 محل شهادت: بندر امام خمینی عضویت: نیروی دریایی ارتش محل دفن: کازرون گلستان شهدا (امام زاده سید محمد ... [ +++ ]
ایجاد در جمعه, 17 مرداد 1393 / شهدای کازرون
Tags: دهقانی, محمود, اسدالله, کازرون, سوسنگرد, بسیج, گلستان شهدا, سیدمحمدنوربخش, امامزاده, شهید, والامقام, شهادت, عکس شهید
شهید: محمود دهقانی فرزند: اسدالله متولد: 1337 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1359/12/26 محل شهادت: سوسنگرد عضویت: بسیج محل دفن: کازرون گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش) توضیحات: این ... [ +++ ]
صفحه1 از3

جستجو

تبلیغات

اوقات شرعی


JoomShaper